Công văn về việc tham gia Liên hoan thiếu nhi các dân tộc toàn quốc năm 2017

Công văn về việc tham gia Liên hoan thiếu nhi các dân tộc toàn quốc năm 2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số:  1077 – CV/TWĐTN-CTTN

“V/v tham gia Liên hoan thiếu nhi

các dân tộc toàn quốc lần thứ III – năm 2017”

                            Hà Nội, ngày  09  tháng 8 năm 2017

Kính gửi:  Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn

 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giao Hội đồng Đội Trung ương tổ chức “Liên hoan Thiếu nhi các dân tộc toàn quốc lần thứ III – năm 2017”  từ ngày 21/8 đến ngày 23/8/2017 tại Thủ đô Hà Nội. Để chuẩn bị cho Liên hoan, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn triển khai, thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau:

1. Chỉ đạo Hội đồng Đội tỉnh, thành phố chọn cử đại biểu thiếu nhi dân tộc đúng thành phần được phân bổ, thực sự là những thiếu nhi tiêu biểu để đóng góp vào thành công chung của Liên hoan.

2. Làm việc với các địa phương, đơn vị có đại biểu được chọn cử và trực tiếp hỗ trợ, tạo điều kiện, đưa đón đoàn đại biểu về Thủ đô Hà Nội tham dự Liên hoan. Quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí và các điều kiện cần thiết cho đoàn đại biểu của đơn vị trong quá trình chuẩn bị và tham gia Liên hoan.

3. Các nội dung cụ thể thực hiện theo thông báo của Hội đồng Đội Trung ương và Ban Tổ chức Liên hoan.

Liên hoan Thiếu nhi các dân tộc toàn quốc lần thứ III – năm 2017 là ngày hội lớn của thiếu nhi các dân tộc cả nước, nhằm biểu dương, tôn vinh, khuyến khích các em thi đua đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện; góp phần thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa thiếu nhi các dân tộc anh em. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn chỉ đạo và hỗ trợ Hội đồng Đội các cấp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện);

– Đ/c BTTN TW Đoàn (để b/c);

– Lưu VP.

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

 

 

Nguyễn Mạnh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *